Yerel Yönetimler Programı Ders İçerikleri

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI HAFTALIK DERS İÇERİKLERİ
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI I. YARIYIL
-İŞY 1009 TEMEL HUKUK

Hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kuralları ile karşılaştırma, hukukun çeşitli anlamları ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri, Hukukta yaptırım kavramı, türleri ve örnekleri, Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kaynaklar, ayrıntılı olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, içtihat, doktrin ve örf ve adet hukuku kavramları ve örnekleri, Kamu Hukuku, özel hukuk ayırımı ve karma nitelikli hukuk dalları. Kamu hukuku alt dallarında anayasa, idare, ceza hukukları ve yargılama hukukları, Türk yargı sisteminin incelenmesi. Yüksek yargı organlarının görevleri, yargı kollarının özellikleri, mahkemeler teşkilatı, Hak kavramı, türleri, kamu hakları ve özel hakların incelenmesi, Hakların kazanılması, kaybedilmesi, hukuki olay, hukuki eylem ve hukuki işlem kavramları ve örnekleri, Hakların kazanılmasında ve kullanılmasında iyi niyetin etkileri ve hakların korunması kavramları ve örnekleri.
- YRY 1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Sosyolojinin tanımı, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, teorileri, toplumsal yapının analizi, örgüt, iktidar, hiyerarşi gibi kavramların tartışılması.
- İŞY 1819 EKONOMİ
Ekonominin kurumları, kaynakların kıtlığı, arz talep, pazarlar, denge gibi mikroekonominin temel kavramları ile elastikiyet, müşteri tercihi, maliyetler, tam rekabet, monopol, oligopol gibi kavramların incelenmesi.
- YRY 1003 ANAYASA HUKUKU         
Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasal rejimin Seneti İttifaktan başlamak üzere tüm Türk Devleti anayasalarının kronolojik sıra ile incelenmesi
 - YRY 1005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Siyaset kavramının tanıtımı, devlet, iktidar, egemenlik, seçim sistemleri, siyasal partilerin ve bunlarla ilgili teorilerin incelenmesi.
- YRY 1007 YÖNETİM BİLİMLERİ
Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını, kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları incelemektedir.Öğrencilere verilen formasyon ile, hem özel hem de kamu sektöründe, özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri sağlanarak, ilerde başarılı bir yönetici olmaları için gereken alt yapı kurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu ders, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim ve yöneylem araştırması gibi modem yönetim teknikleri içermekte ancak bu tekniklerin kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları içermektedir.
- YDB 1801 YABANCI DİL I
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
- TDB 1801 TÜRK DİLİ I
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi, Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi, şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.
- ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.
- BİP 1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri.

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI II. YARIYIL
- YRY 1002 İDARE HUKUKU

İdare, idare hukuku, idare kavramı ve bu kavramların yasama yargı, yürütme ile ilişkileri açıklandıktan sonra idare hukukunun ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Bu ilkelerden bazıları hukuk devleti, laiklik merkezden ve yerinden yönetim ilkeleridir.İdare hukukunun kaynakları, doğuşu gelişiminden sonra idari kararlar tanımı türleri sakatlıkları sona ermesi idari sözleşmeler idarenin yetkileri, kolluk kamu hizmetleri idarenin sorumluluğu incelenmektedir. İdari teşkilat bahsinde merkezi teşkilat mahalli idareler hizmet yerinden yönetim kuruluşları yer almaktadır. Kamu görevlileri ile ilgili hukuksal normlar ve uygulamaları ayrıca idari mahkemeler ve davalarla sonuçları işlenmektedir.
- YRY 1004 YEREL YÖNETİMLER I
Mahalli idarelerin ortaya çıkışı ve kavramsal çerçeve, İdareyi etkileyen anayasal ilkeler, Mahalli idarelerin gelişimi ve temel ilkeler, Mahalli idarelerde görev, gelir bölüşümü, bütçe, İl özel idareleri, belediye idaresi, büyükşehir belediyesi, köy idaresi.
- YRY 1008 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
İdari yapının tanımı ve özellikleri ve çeşitleri, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulama örnekleri. İdari yapının merkezi ve yerel yönetimlerdeki çeşitleri. Ülke bürokrasisinin bilimsel olarak yapısı, kamu personel mevzuatı, merkezden taşraya kadar idari yapı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay, Vali ve Valiliğe bağlı tüm birimler. Yerel yönetimler, özel idarelerin yapısı, mali ve organik yapısı Belediyeler, Büyük Şehir Belediyeleri, Köyler. Mesleki ve hizmet kuruluşlarının yönetim yapıları. İdari ve siyasi yargı, ombudsman.
- YRY 1008 KAMU YÖNETİMİ
Kamu yönetiminin tanımı ve elemanlarını, kamu yönetiminin örgütlenmesini (merkezden yönetim-yerinden yönetim) ve bürokrasi kuramlarını içermektedir.
- ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAB TARİHİ II
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.
- TDB 1802 TÜRK DİLİ II
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri.
- YABANCI DİL II
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
- YRY 2498 MESLEK STAJI
30 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
- BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma.

 YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI III YARIYIL
-MUH 2817 GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı, işlevleri, tarafları, bilanço ve hesap kavramları, tekdüze düzen muhasebe sistemleri, muhasebede kullanılan yasal kayıtlar, bilanço kullanımı, gelir tablosu hesapları.
- İŞY 2837 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Hukuk kavramı, iş hukukunun niteliği, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, işsözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması, İş sözleşmesinden doğan borçlar, işin düzenlenmesi, ücret güvencesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar, sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları, Toplu iş hukuku, sendika hakki ile ilgili temel kavramlar, toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, grev hakkı ve kavramı, lokavt, toplu hak uyuşmazlığı ve mahkemeye başvurma
- YRY 2001 YEREL YÖNETİMLER II
Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler, İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz, Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar, Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı, Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı, Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri,Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim, Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği.
- YRY 2839 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
- YRY 2003 BELEDİYE HİZMETLERİ
Kentlerde ve özellikle anakentlerde merkezi ve yerel idarelerin kamu hizmeti sunumları, çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta. Belediyelerin işletmelerinin ve şirketlerinin çeşitli usullerle kentsel hizmet sunumları incelenmektedir.Kentleşme ve kentsel alanda konut sorunu ve konut politikalarının gelişimi irdelenmektedir.
- İŞY 2841 İSTATİSTİK
Temel Kavramlar: İstatistiğin tanımı, Populasyon, Parametre, Örnek, Örnek İstatistiği, Değişken, (Random) Şans Değişkeni, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) Veri Ölçek tipleri(nominal, sıralı, aralık, oran ölçekleri),Verilerin Toplanması, Basit Veri, Gruplandırılmış Veri, Sınıflandırılmış Veri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Tablo ve Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Göreli Frekans Dağılımları, Birikimli Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Grafikleri, Serpilme Diyagramı, Histogram, Frekans Poligonu, Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Dörde Bölenler, Ağırlıklı Aritmetik Ortalama, Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama, Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Dörde Bölenler Aralığı ,Temel Olasılık Kavramları, Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon-Kombinasyon, Temel Olasılık Teoremleri, Çarpım-Toplam Kuralı, Bağımsız Olaylar, Ayrık Olaylar, Ağaç Diyagramı, Şartlı (Koşullu) Olasılık, Bayes Teoremi,
- İŞY 2843 İŞLETME
İşletme bilimindeki kavramlar, izlenen amaçlar, işletmenin çevre ile ilişkileri sorumlulukları, işletmenin yapısal fonksiyonel analizi ve temel ilkeleri.İşletmenin büyüklüğü, kapasitesi, yönetim ve organizasyonu, finansmanı, üretim pazarlama işleri, halkla ilişkileri ve muhasebe işleri
- MUH 2821 KAMU MALİYESİ
Kamu Maliyesinin tanımı, özelikleri, tarihçesi ve ilgili kavramların anlatımı
- YRY 2501 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
Personel yönetimi ile ilgili kavramlar, personel yönetiminin önemi ve kapsamı, personel .yönetiminde yararlanılan başlıca bilim dalları ve yönetim kavramları, personel bölümünün örgütteki yeri, yapısı ve personel yöneticisi, personel yönetimi ve başlıca işlevleri.
- MUH 2823 TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar
- YRY 2503 MESLEK SEMİNERİ
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım. Araştırma yapılacak alanla ilgili kaynak taramayı, kaynaklara ulaşmayı ve kaynaklardan faydalanarak rapor hazırlayabilme ile ilgili bilgiler.
- YRY 2005 MESLEK ETİĞİ
Ahlak, Etik ve Meslek Etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI IV. YARIYIL
- YRY 2002 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Planlama ve Yerel (İmar) Planlama Hakkında Genel Bilgiler, İmar Planlarının Türleri, mar Planlama Süreci İmar Planlarının Hazırlanması, imar Planlarının Yapılmasında Usul ve Şekil Kuralları, yerel Planların Uygulanması İmar Programı.
- PZR 2508 HALKLA İLİŞKİLER
Mahalli idarelerde halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, uyulması gereken ilkeler, kullanılan yöntemler, ilgili teoriler, reklam, pazarlama, propaganda gibi kavramların incelenmesi ve personelin, iletişimin önemi ile taşınması gereken özelliklerin incelenmesi
- YRY 2004 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
Kentleşme nedenleri, Kentleşme ve kalkınma, Azgelişmiş ülkeler ve aşırı kentleşme, Kentleşme ve siyasal davranışlar, Kentleşme politikaları, Türkiye de kentleşme, Kent kuramları, Kent planlaması kuramları, Bölge gelişmesi için planlama, çevre sorunları, çevre politikası, Türkiye'de kalkınma planları ve çevre politikaları.
- YRY 2502 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
Dünyada mahalli idarelerin ortaya çıkışı, gelişimi, Türkiye’de mahalli idareler, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç, Belçika, Hollanda, Rusya, Çin Ve Japonya'da  mahalli idareler, Fransa’da mahalli idareler.
- RTV 2804 İLETİŞİM
İletişim kavramı, tanımı, iletişim süreci, iletişim sürecindeki unsurların açıklanması, etkili konuşma teknikleri, örgütsel iletişimin amacı ve örgütsel iletişimin fonksiyonları.
- YRY 2504 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
Yerel yönetimler maliyesi kavramının evrimi, mevcut durumu, il özel idaresi, belediye, köy gibi yapıların gelir gider paylaşımının, gelir ve giderlerde optimum, demokratik ve rasyonel yapının oluşmasının açıklanması.
- İŞY 2810 TİCARET HUKUKU
 Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.
-  YRY 2498 MESLEK STAJI
30 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
- YRY 2506 YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI
Mahalli idareler arasındaki hizmet bölüşümü, bölüşüm kriterleri, mahalli idarelerin sundukları hizmetler ve yetki çatışmaları, Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki gelir kaynaklarının paylaşımı ve vergilendirme açısından gelir bölüşüm şekilleri, Vesayet denetimi, merkeziyetçilik, yerindelik ve hukuka uygunluk kriterleri, gelişmişlik ve nüfus endeksleri, bürokrasi, politizasyon ve yozlaşma, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Yönetişim Yaklaşımı, Ombudsman Sistemi, Stratejik Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Toplumu.
 
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI I. YARIYIL

 
DERS KODU DERS ADI T U L K Z/S AKTS
İŞY1009 TEMEL HUKUK 3 0 0 3 Z 3
YRY1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ  3 0 0 3 Z 3
İŞY1819 EKONOMİ 3 0 0 4 Z 4
MUH1821 GENEL MUHASEBE 3 0 0 4 Z 4
YRY1005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 Z 3
YRY1007 YÖNETİM BİLİMLERİ 3 0 0 4 Z 4
YDB1801 İNGİLİZCE I 2 0 0 2 S 2
YDB1803 ALMANCA I 2 0 0 2 S 2
YDB1805 FRANSIZCA I 2 0 0 2 S 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 Z 2
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 Z 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I 2 0 0 3 Z 3

 
 


YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI II. YARIYIL
 
DERS KODU DERS ADI T U L K Z/S AKTS
YRY1002 İDARE HUKUKU 3 0 0 3 Z 3
YRY1004 YEREL YÖNETİMLER I 3 0 0 4 Z 4
YRY1010 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3 0 0 3 Z 3
YRY1008 KAMU YÖNETİMİ 3 0 0 3 Z 3
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 Z 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 Z 2
YDB1802 İNGİLİZCE II 2 0 0 2 S 2
YDB1804 ALMANCA II 2 0 0 2 S 2
YDB1806 FRANSIZCA II 2 0 0 2 S 2
YRY1498 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) 0 0 0 8 Z 8
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. II 2 0 0 3 Z 3
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI III. YARIYIL
 
DERS KODU DERS ADI T U L K Z/S AKTS
YRY2005 ANAYASA HUKUKU 3 0 0 3 Z 3
YRY2001 YEREL YÖNETİMLER II 3 0 0 4 Z 4
İŞY2839 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 0 3 Z 3
İŞY2851 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 0 3 S 4
YRY2515 BELEDİYE HİZMETLERİ 2 3 0 5 S 4
İŞY2853 İSTATİSTİK 3 0 0 3 S 4
YRY2517 İŞLETME 3 0 0 3 S 4
MUH2807 KAMU MALİYESİ 3 0 0 3 S 4
YRY2501 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3 0 0 4 S 4
MUH2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 0 3 S 4
YRY2503 MESLEK SEMİNERİ 3 0 0 4 S 4
YRY2519 MESLEK ETİĞİ 2 0 0 3 S 4
YRY2521 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAK. 2 0 0 3 S 4
YRY2523 KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ 2 0 0 3 S 4
YRY2525 SİYASET SOSYOLOJİSİ 2 0 0 4 S 4
YRY2527 YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ 2 0 0 4 S 4
YRY2529 KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA 2 0 0 4 S 4
YRY2531 MATEMATİK 2 0 0 4 S 4

 YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI IV. YARIYIL
 
DERS KODU DERS ADI T U L K Z/S AKTS
YRY2002 İMAR MEVZUATI VE UYG. 3 0 0 4 Z 4
PZR2508 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 0 4 Z 4
YRY2004 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 4 Z 4
YRY2502 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖN. 3 0 0 4 S 4
RTV2804 İLETİŞİM 2 0 0 4 S 4
YRY2504 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 3 0 0 3 S 3
İŞY2810 TİCARET HUKUKU 3 0 0 3 S 3
YRY2498 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) 0 0 0 8 S 8
YRY2506 YEREL YÖN. GÜNCEL SORUNLARI 2 0 0 4 S 4
YRY2006 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI 3 0 0 4 Z 4
YRY2508 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 2 0 0 4 S 4
YRY2510 AFET YÖNETİMİ 2 0 0 3 S 3
YRY2008 TÜRKİYE'NİN SİYASAL YAPISI 3 0 0 4 Z 4
YRY2512 STRATEJİK YÖNETİM 2 0 0 3 S 3
YRY2514 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2 0 0 3 S 3
ISG2902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 0 3 S 3YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS LİSTESİ

TEMEL HUKUK
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
EKONOMİ
ANAYASA HUKUKU
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
YÖNETİM BİLİMLERİ
İNGİLİZCE-I
TÜRKDİLİ-I
ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ-I
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I
İDARE HUKUKU
YEREL YÖNETİMLER I
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
KAMU YÖNETİMİ
ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ-II
TÜRKDİLİ-II
İNGİLİZCE-II
MESLEK STAJI(STAJ 30 İŞ GÜNÜ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II
GENEL MUHASEBE
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YEREL YÖNETİMLER II
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
BELEDİYE HİZMETLERİ
İSTATİSTİK
İŞLETME
KAMU MALİYESİ
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
MESLEK SEMİNER
MESLEK ETİĞİ
İMAR MEVZUATI VE UYG.
HALKLA İLİŞKİLER
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNT.
İLETİŞİM
YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
TİCARET HUKUKU
MESLEK STAJI(STAJ 30 İŞ GÜNÜ)
YEREL YÖN.GÜNCEL SORUNLARI
SİYASET SOSYOLOJİSİ
MATEMATİK
KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA
YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
>